Worked With

Worked With

Yoko ARIMOTO
Emi ARITA
Tatsuya ARIYAMA
Chizuru ATSUTA
Myoho ASARI (Kojiya Honten)
Bundes Jugend Ballett
Akemi BONKOBARA
Olaf BUTZ
Keiichiro FUJISAKI
Erimi FUJIWARA
Ichiro FURUTACHI
Tricia le HANNE
Mari HASHIMITO
Toshiyuki HATA
Naomi HIRABAYASHI
Gregor HOHENBERG
Takashi HOMMA
Mai IMOTO
Tomo ISHIWATARI
Naomi KAWAKAMI
Yuri KAJITANI
Norio KIDERA
Yasunobu KOBAYASHI
Tetsuo KOBORI
Tadaaki KUMAGAI
Manabu MATSUNAGA
Roman MÄRZ
Shinji MINEGISHI
Kenichiro MOGI
Katsuhide MORIMOTO
Yurie NAGASHIMA
Rie NISHIKAWA
Asuka OCHI
Kinue OKADO
Miyoko OKAO
Kai von RABENAU
Chiyo SAGAE
Naoya SASAKI
Rui SHIMAMOTO
Heji SHIN
Rumiko SUZUKI
Yoshio SUZUKI
Mitsuya T-MAX SADA
Fumio TACHIBANA
Atsuko TAKAGI
Manami TAKAHASHI
Yoko TAKAHASHI
Chihiro TAKASE
Norio TAKASUGI
Kenji TAKAZAWA
Chihiro TANAKA
Kaoru TASHIRO
Hironori TSUKUE
Nobuo TODOROKI
Yuka UCHIDA
Yasuzuki UKITA
Naoki URASAWA
Wanying XIE
Konomi YAGI
Rie YAMADA
Misuzu YAMAGISHI
Kazumi YAMAMOTO
Taisuke YOSHIDA
Reiko YUYAMA

And further creative people,
involved in projects.